IBS

Thiết kế logo công ty Chứng khoán Xuân Thành (IBS)

p style"textalign: justify;" Trong dự aacute;n nagrave;y Sao Kim thực hiện thiết kế logo chonbsp;cocirc;ng ty cổ phần Chứng khoaacute;n Xuacirc;n Thagrave;nh IBS/p p style"textalign: justify;" strongVề khaacute;ch hagrave;ng :/strong/p p id"cust_desc" style"textalign: justify;" Cocirc;ng ty cổ phần Chứng khoaacute;n Vincom được Ủy ban Chứng khoaacute;n Nhagrave; nước chiacute;nh thức cấp Giấy pheacute;p thagrave;nh lập vagrave; hoạt động ngagrave;y 10 thaacute;ng 12 năm 2007. Năm 2011, Cocirc;ng ty đatilde; tiến hagrave;nh đổi tecirc;n thagrave;nh Cocirc;ng ty cổ phần Chứng khoaacute;n Xuacirc;n Thagrave;nh vagrave; chuyển trụ sở chiacute;nh từ TP. Hồ Chiacute; Minh ra Hagrave; Nội./p p style"textalign: justify;" Hiện nay, cocirc;ng ty đang trong quaacute; trigrave;nh taacute;i cơ cấu. Tecirc;n hoạt động mới lagrave; IBS Investment bank securities 2 Lĩnh vực hoạt động mocirc;i giới chứng khoaacute;n tự doanh chứng khoaacute;n bảo latilde;nh phaacute;t hagrave;nh chứng khoaacute;n tư vấn đầu tư chứng khoaacute;n lưu kyacute; chứng khoaacute;n./p

IBS - Thiết kế logo công ty Chứng khoán Xuân Thành (IBS)

IBS - Thiết kế logo công ty Chứng khoán Xuân Thành (IBS)

IBS - Thiết kế logo công ty Chứng khoán Xuân Thành (IBS)

IBS - Thiết kế logo công ty Chứng khoán Xuân Thành (IBS)

IBS - Thiết kế logo công ty Chứng khoán Xuân Thành (IBS)

IBS - Thiết kế logo công ty Chứng khoán Xuân Thành (IBS)

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí