IBS 1541

Thiết kế logo công ty Chứng khoán Xuân Thành (IBS)

p style"textalign: justify;" Trong dự aacute;n nagrave;y Sao Kim thực hiện thiết kế logo chonbsp;cocirc;ng ty cổ phần Chứng khoaacute;n Xuacirc;n Thagrave;nh IBS/p p style"textalign: justify;" strongVề khaacute;ch hagrave;ng :/strong/p p id"cust_desc" style"textalign: justify;" Cocirc;ng ty cổ phần Chứng khoaacute;n Vincom được Ủy ban Chứng khoaacute;n Nhagrave; nước chiacute;nh thức cấp Giấy pheacute;p thagrave;nh lập vagrave; hoạt động ngagrave;y 10 thaacute;ng 12 năm 2007. Năm 2011, Cocirc;ng ty đatilde; tiến hagrave;nh đổi tecirc;n thagrave;nh Cocirc;ng ty cổ phần Chứng khoaacute;n Xuacirc;n Thagrave;nh vagrave; chuyển trụ sở chiacute;nh từ TP. Hồ Chiacute; Minh ra Hagrave; Nội./p p style"textalign: justify;" Hiện nay, cocirc;ng ty đang trong quaacute; trigrave;nh taacute;i cơ cấu. Tecirc;n hoạt động mới lagrave; IBS Investment bank securities 2 Lĩnh vực hoạt động mocirc;i giới chứng khoaacute;n tự doanh chứng khoaacute;n bảo latilde;nh phaacute;t hagrave;nh chứng khoaacute;n tư vấn đầu tư chứng khoaacute;n lưu kyacute; chứng khoaacute;n./p

IBS - Thiết kế logo công ty Chứng khoán Xuân Thành (IBS)

IBS - Thiết kế logo công ty Chứng khoán Xuân Thành (IBS)

IBS - Thiết kế logo công ty Chứng khoán Xuân Thành (IBS)

IBS - Thiết kế logo công ty Chứng khoán Xuân Thành (IBS)

IBS - Thiết kế logo công ty Chứng khoán Xuân Thành (IBS)

IBS - Thiết kế logo công ty Chứng khoán Xuân Thành (IBS)

Chia sẻ dự án này

Khách hàng nói về chúng tôi

Hơn 5000+ khách hàng sử dụng dịch vụ của Sao Kim
Sẵn sàng khởi tạo dự án của bạn?