KCC GROUP 1679

Thiết kế logo thương hiệu thực phẩm dùng nhanh KCC Group

p style"textalign: justify;" KCCnbsp;GROUP lagrave; mocirc; higrave;nh đầu tư xuất phaacute;t từ kinh doanh thực phẩm dugrave;ng nhanh. Hiện tại chuỗi cửa hagrave;ng Phở KCC đatilde; xuất hiện phổ biến tại Hagrave; Nội./p p style"textalign: justify;" Trong quaacute; trigrave;nh taacute;i định vị thương hiệu để mở rộng đầu tư, KCC đatilde; mời Sao Kim tư vấn vagrave; phaacute;t triển lại hệ thống nhận diện thương hiệu cho cocirc;ng ty./p

KCC GROUP - Thiết kế logo thương hiệu thực phẩm dùng nhanh KCC Group

Chia sẻ dự án này

Khách hàng nói về chúng tôi

Hơn 5000+ khách hàng sử dụng dịch vụ của Sao Kim
Sẵn sàng khởi tạo dự án của bạn?