SAO THẾ KỶ 6496

Thiết kế thương hiệu taxi

p strongBối cảnh:/strong/p p style"textalign: justify;" span style"textalign: justify;"Cocirc;ng ty Thế Kỷ Mới kinh doanh trong lĩnh vực vận tải đatilde; lacirc;u tại Hải Phograve;ng vagrave; coacute; những dấu ấn rất đaacute;ng kể trong thị trường taxi tại địa phương với gần 200 xe hoạt động. Thị trường tại thagrave;nh phố Hoa Phượng Đỏ cograve;n nhiều tiềm năng coacute; thể khai thaacute;c. Tuy nhiecirc;n với sức eacute;p cạnh tranh của gần 30 hatilde;ng taxi vagrave; giaacute; nguyecirc;n liệu đầu vagrave;o tăng liecirc;n tục lagrave;m cho tigrave;nh higrave;nh của caacute;c hatilde;ng taxi noacute;i chung đều rơi vagrave;o khoacute; khăn. Với nguồn lực sẵn coacute; vagrave; quyết tacirc;m đổi mới, Thế Kỷ Mới đầu tư mạnh mẽ cả về số lượng xe, cơ sở hạ tầng vagrave; đặc biệt lagrave; thương hiệu taxi Sao Thế Kỷ với mục tiecirc;u vươn lecirc;n dẫn đầu thị trường./span/p p style"textalign: justify;" strongGiải phaacute;p:/strong/p p style"textalign: justify;" Thương hiệu Sao Thế Kỷ được thiết kế lại với một diện mạo hoagrave;n toagrave;n mới: hiện đại, năng động hơn vagrave; thể hiện sức mạnh chuyển động tiến về phiacute;a trước, về tương lai. Hệ thống nhận diện thương hiệu được thiết kế đồng bộ, nhất quaacute;n vagrave; đầy đủ tại mọi điểm tiếp xuacute;c lagrave;m thương hiệu Sao Thế Kỷ nhanh choacute;ng gacirc;y được sự chuacute; yacute; vagrave; khả năng nhận biết của người tiecirc;u dugrave;ng địa phương. Kết hợp với một kế hoạch truyền thocirc;ng thương hiệu phugrave; hợp, chắc chắn thương hiệu taxi nagrave;y sẽ coacute; những bước phaacute;t triển mạnh mẽ trong thời gian tới./p

SAO THẾ KỶ - Thiết kế thương hiệu taxi

SAO THẾ KỶ - Thiết kế thương hiệu taxi

SAO THẾ KỶ - Thiết kế thương hiệu taxi

SAO THẾ KỶ - Thiết kế thương hiệu taxi

SAO THẾ KỶ - Thiết kế thương hiệu taxi

SAO THẾ KỶ - Thiết kế thương hiệu taxi

SAO THẾ KỶ - Thiết kế thương hiệu taxi

SAO THẾ KỶ - Thiết kế thương hiệu taxi

SAO THẾ KỶ - Thiết kế thương hiệu taxi

SAO THẾ KỶ - Thiết kế thương hiệu taxi

SAO THẾ KỶ - Thiết kế thương hiệu taxi

SAO THẾ KỶ - Thiết kế thương hiệu taxi

SAO THẾ KỶ - Thiết kế thương hiệu taxi

SAO THẾ KỶ - Thiết kế thương hiệu taxi

SAO THẾ KỶ - Thiết kế thương hiệu taxi

SAO THẾ KỶ - Thiết kế thương hiệu taxi

Chia sẻ dự án này

Khách hàng nói về chúng tôi

Hơn 5000+ khách hàng sử dụng dịch vụ của Sao Kim
Sẵn sàng khởi tạo dự án của bạn?