Viết profile công ty: cần phá bỏ lối tư duy cũ

Trong bộ tài liệu bán hàng (sales kit), Profile công ty (hoặc Portfolio – đối với công ty dịch vụ) là hạng mục quan trọng nhất, luôn yêu cầu cô đọng nhưng đầy đủ về nội dung, ấn tượng và khác biệt về hình thức thiết kế. Nếu đã từng tham khảo nhiều profile doanh […]