Vai trò và ảnh hưởng của slogan đến xây dựng thương hiệu

Mặc dù việc xây dựng thương hiệu thông qua slogan cần nhiều thời gian hơn các hình thức khác nhưng hiệu quả và tầm ảnh hưởng của nó lại lớn, kéo dài và vượt trội hơn hẳn. Dưới đây là tổng hợp của Sao Kim về vai trò của slogan và tầm ảnh hưởng của […]