Ebook 101 chiến lược khuyến mại trong bán lẻ

Ebook 101 chiến lược khuyến mại trong bán lẻ

959 Downloads

Cuốn ebook tổng hợp 101 chiến lược khuyến mại hiệu quả, đề xuất cho các ngành hàng tiêu biểu, từ đó giúp bạn thiết lập các chiến lược đẩy mạnh sale cuối năm một cách dễ dàng và đúng đắn.

Nội dung gồm những gì:

– 128 trang nội dung

– 101 phương thức khuyến mại bán lẻ

– Lời khuyên thực thi chương trình khuyến mại hữu ích

download tại https://goo.gl/hReXtk

Chia sẻ với những người khác tài liệu này: