GODBAND 885

Thiết kế logo giày thể thao bóng đá GODBAND

p style"textalign: justify;" Trong dự aacute;n nagrave;y Sao Kim thực hiện thiết kế logo chonbsp;nhatilde;n hiệu giagrave;y thể thao boacute;ng đaacute; GODBAND của Cocirc;ng ty TNHH giầynbsp;GODBAND/p div style"textalign: justify;" strongVề khaacute;ch hagrave;ng/strong/div div p style"textalign: justify;" Lagrave; đơn vị chuyến sản xuất, phấn phối giầy thể thao, phụ kiện thể thao trecirc;n toagrave;n quốc. Đặc biệt lagrave; giầy vagrave; phụ kiện thể thao boacute;ng đaacute; sản phẩm được caacute;c cacirc;u lạc bộ boacute;ng đaacute;, trường đagrave;o tạo cầu thủ tin dugrave;ng./p div div style"textalign: justify;" strongYacute; tưởng thiết kế/strong/div p style"textalign: justify;" strongVề mặt higrave;nh ảnh:/strongnbsp;Logo GODBAND được tổng hợp tạo higrave;nh với những hỉnh ảnh tượng trưng trong thể thao. Với những higrave;nh ảnh vagrave; magrave;u sắc mang tiacute;nhnbsp;mạnh mẽ, nhiệt huyết đậm chất thể thao. Kết hợp với Font chữ nghiecirc;ng tạo cho ta cảm giaacute;c muốn lấy đagrave; chạy về phiacute;a trước./p p style"textalign: justify;" strongVề tạo higrave;nh:/strongnbsp;Logo dựa trecirc;n higrave;nh tượng của sự chiến thắng, mục tiecirc;u vươn tới thagrave;nh cocirc;ng trong thể thao cũng như trong đời sống. Higrave;nh ảnh ngocirc;i saonbsp;như đang vươn migrave;nh bay lecirc;n thể hiện sự mạnh mẽ, năng động, nhiệt huyết. Ngoagrave;i ra higrave;nh ảnh ngocirc;i sao như những mảnh gheacute;p thể hiện sự mongnbsp;muốn luocirc;n luocirc;n thay đổi hoagrave;n thiện hơn, nhẳm muốn truyền đạt yacute; nghĩa doanh nghiệp luocirc;n vigrave; khaacute;ch hagrave;ng magrave; phấn đấu ngagrave;y một thagrave;nh cocirc;ng, lớnnbsp;mạnh trong lĩnh vực magrave; migrave;nh đang theo đuổi. Hai magrave;u xanh vagrave; đỏ đậm goacute;p phần tạo thecirc;m phần mạnh mẽ, cứng caacute;p nhưng vẫn giữ được sự nhanhnbsp;nhẹn, mềm mại vagrave; uyển chuyển.nbsp;/p /div /div p style"textalign: justify;" strongVề magrave;u sắc:/strongnbsp;Với sắc magrave;u xanh vagrave; đỏ đậm, Logo trở necirc;n mạnh mẽ, nhiệt huyết, ấn tượng với người xem ngay từ caacute;i nhigrave;n đầu tiecirc;n về magrave;u sắc cũngnbsp;như bố cục./p

GODBAND - Thiết kế logo giày thể thao bóng đá GODBAND

GODBAND - Thiết kế logo giày thể thao bóng đá GODBAND

GODBAND - Thiết kế logo giày thể thao bóng đá GODBAND

GODBAND - Thiết kế logo giày thể thao bóng đá GODBAND

GODBAND - Thiết kế logo giày thể thao bóng đá GODBAND

GODBAND - Thiết kế logo giày thể thao bóng đá GODBAND

GODBAND - Thiết kế logo giày thể thao bóng đá GODBAND

GODBAND - Thiết kế logo giày thể thao bóng đá GODBAND

GODBAND - Thiết kế logo giày thể thao bóng đá GODBAND

GODBAND - Thiết kế logo giày thể thao bóng đá GODBAND

GODBAND - Thiết kế logo giày thể thao bóng đá GODBAND

GODBAND - Thiết kế logo giày thể thao bóng đá GODBAND

Chia sẻ dự án này

Khách hàng nói về chúng tôi

Hơn 5000+ khách hàng sử dụng dịch vụ của Sao Kim
Sẵn sàng khởi tạo dự án của bạn?