TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM DẦU KHÍ (PVI)

p span style"fontsize: 12pt; lineheight: 130%; fontfamily: Times New Roman,serif;"span style"fontsize: 12pt; lineheight: 130%; fontfamily: Times New Roman,serif;"font face"Arial" size"2"Tổng cocirc;ng ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khiacute; Việt Nam PVI thagrave;nh viecirc;n Tập đoagrave;n Dầu khiacute; Quốc gia Việt Nam, được thagrave;nh lập năm 1996. Sau hơn 12 năm hoạt động, PVI đatilde; coacute; những bước phaacute;t triển vượt bậc, với vốn điều lệ 1.035 tỷ đồng, doanh thu năm 2008 đạt 2.694 tỷ đồng, hiện đứng thứ hai về thị phần thị trường bảo hiểm phi nhacirc;n thọ vagrave; tiếp tục giữ vững vị triacute; đứng đầu lĩnh vực bảo hiểm cocirc;ng nghiệp trong nước./font/span/span/p p Thiết kế baacute;o caacute;o thường niecirc;n Tổng cocirc;ng ty bảo hiểm dầu khiacute; PVI/p

TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM DẦU KHÍ (PVI) -

TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM DẦU KHÍ (PVI) -

TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM DẦU KHÍ (PVI) -

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí