FAMICHEF 5952

Dự án sáng tạo thương hiệu thực phẩm sơ chế Famichef

p strongBối cảnh amp; Thaacute;ch thức: /strongbr / Ngagrave;y nay phụ nữ do cũng phải đi lagrave;m tại cocirc;ng sở necirc;n khocirc;ng coacute; nhiều thời gian dagrave;nh cho cocirc;ng việc bếp nuacute;c tại gia đigrave;nh. Tuy nhiecirc;n, để hạnh phuacute;c người phụ nữ khocirc;ng những cần đạt thagrave;nh cocirc;ng trong cocirc;ng việc magrave; cograve;n phải luocirc;n biết caacute;ch giữ lửa trong gia đigrave;nh, biết caacute;ch chăm soacute;c chồng con.nbsp; Việc đaacute;p ứng cả 2 tiecirc;u chiacute; ldquo;giỏi vagrave; đảmrdquo; lagrave; một aacute;p lực lớn đối với chị em.br / Chiacute;nh vigrave; lyacute; do đoacute;, thực phẩm sơ chế ra đời. Đacirc;y lagrave; sản phẩm được sơ chế, tẩm ướp, đoacute;ng goacute;i sẵn giuacute;p chị em giảm bớt thời gian đi chợ, cacirc;n nhắc lựa chọn đồ ăn, chế biến moacute;n ăn hellip; trong khi đoacute; lại an tacirc;m hơn về chất lượng thực phẩm vigrave; đatilde; được lựa chọn, kiểm tra đầu vagrave;o kỹ lưỡng. Thương hiệu thực phẩm sơ chế ra đời với mong muốn ldquo;sẻ chia như một người bạnldquo; với chị em, giuacute;p chị em tiết kiệm thời gian nấu nướng magrave; lại chăm soacute;c gia đigrave;nh tốt hơn. Từ đoacute; coacute; cuộc sống hạnh phuacute;c hơn.br / Thaacute;ch thức của dự aacute;n nagrave;y chiacute;nh lagrave; saacute;ng tạo thương hiệu mới cho cocirc;ng việc kinh doanh thực phẩm sơ chế trecirc;n.br / br / strongGiải phaacute;p:/strongbr / Tecirc;n thương hiệu FamiChef được đề xuất đaacute;p ứng cho yecirc;u cầu của dự aacute;n. FamiChef được giản lược từ Family Chef Bếp trưởng gia đigrave;nh một tecirc;n gọi hấp dẫn vagrave; thuacute; vị, đaacute;p ứng được caacute;c tiecirc;u chiacute; của thương hiệu mới. Cocirc;ng việc tiếp theo lagrave; lựa chọn thocirc;ng điệp cho thương hiệu. Với cacirc;u slogan quot;Gửi yecirc;u thương trong từng moacute;n ngonquot; đatilde; toacute;m tắt cả sứ mệnh vagrave; lợi iacute;ch magrave; thương hiệu đồng thời tạo được cảm tigrave;nh đối với người tiecirc;u dugrave;ng.br / br / Bạn coacute; thể tham khảo caacute;c thiết kế ứng dụng nhận diện thương hiệu của FamiChef ở kế becirc;n./p p strongFamichef brand case study video:/strong/p p iframe allowfullscreen"" frameborder"0" height"146" src"http://www.youtube.com/embed/AtIQrlWYzg0" width"260"/iframe/p

FAMICHEF - Dự án sáng tạo thương hiệu thực phẩm sơ chế Famichef

FAMICHEF - Dự án sáng tạo thương hiệu thực phẩm sơ chế Famichef

FAMICHEF - Dự án sáng tạo thương hiệu thực phẩm sơ chế Famichef

FAMICHEF - Dự án sáng tạo thương hiệu thực phẩm sơ chế Famichef

FAMICHEF - Dự án sáng tạo thương hiệu thực phẩm sơ chế Famichef

FAMICHEF - Dự án sáng tạo thương hiệu thực phẩm sơ chế Famichef

FAMICHEF - Dự án sáng tạo thương hiệu thực phẩm sơ chế Famichef

FAMICHEF - Dự án sáng tạo thương hiệu thực phẩm sơ chế Famichef

FAMICHEF - Dự án sáng tạo thương hiệu thực phẩm sơ chế Famichef

FAMICHEF - Dự án sáng tạo thương hiệu thực phẩm sơ chế Famichef

FAMICHEF - Dự án sáng tạo thương hiệu thực phẩm sơ chế Famichef

FAMICHEF - Dự án sáng tạo thương hiệu thực phẩm sơ chế Famichef

FAMICHEF - Dự án sáng tạo thương hiệu thực phẩm sơ chế Famichef

FAMICHEF - Dự án sáng tạo thương hiệu thực phẩm sơ chế Famichef

Chia sẻ dự án này

Khách hàng nói về chúng tôi

Hơn 5000+ khách hàng sử dụng dịch vụ của Sao Kim
Sẵn sàng khởi tạo dự án của bạn?