SAIGONMALL 5327

Thiết kế logo Saigon Mall

p style"textalign: justify;" Trong dự aacute;n nagrave;y Sao Kim thực hiện thiết kế logo trung tacirc;m thương mại mua sắmnbsp;Saigon Mall./p p style"textalign: justify;" strongYacute; nghĩa logo:/strong/p p style"textalign: justify;" Higrave;nh daacute;ng logo được thiết kế caacute;ch điệu từ higrave;nh daacute;ng của chiếc tuacute;i mua sắm, kết hợp từ hai chiếc quai tuacute;i, tạo thagrave;nh chữ M trong chữ MALL của SAIGONMALL/p div style"textalign: justify;" Dograve;ng chữ SAIGONMALL ở dưới lagrave;m chacirc;n đỡ vagrave; cho chuacute;ng ta higrave;nh dung tới một phần của thacirc;n tuacute;i. Logo coacute; tiacute;nh đại diện ngagrave;nh nghề cao vagrave; nhận biết dễ dagrave;ng./div p style"textalign: justify;" Hệ thống nhận diện thương hiệu được xacirc;y dựng dựa trecirc;n caacute;c giaacute; trị thương hiệu của SAIGONMALL, thể hiện bản sắc vagrave; tinh thần riecirc;ng của caacute;c dịch vụ vagrave; sản phẩm magrave; SAIGONMALL cung cấp, tạo necirc;n sự khaacute;c biệt so với caacute;c cocirc;ng ty khaacute;c trecirc;n thị trường nhưng vẫn gần gũi vagrave; thacirc;n thiện với mọi đối tượng khaacute;ch hagrave;ng. đồng thời bao hagrave;m tiacute;nh hiệu quả trong hoạt động kinh doanh nhằm cung cấp những sản phẩm tốt nhất cho khaacute;ch hagrave;ng với mục tiecirc;u luocirc;n hướng về phiacute;a trước./p

SAIGONMALL - Thiết kế logo Saigon Mall

SAIGONMALL - Thiết kế logo Saigon Mall

SAIGONMALL - Thiết kế logo Saigon Mall

SAIGONMALL - Thiết kế logo Saigon Mall

SAIGONMALL - Thiết kế logo Saigon Mall

SAIGONMALL - Thiết kế logo Saigon Mall

SAIGONMALL - Thiết kế logo Saigon Mall

SAIGONMALL - Thiết kế logo Saigon Mall

SAIGONMALL - Thiết kế logo Saigon Mall

SAIGONMALL - Thiết kế logo Saigon Mall

Chia sẻ dự án này

Khách hàng nói về chúng tôi

Hơn 5000+ khách hàng sử dụng dịch vụ của Sao Kim
Sẵn sàng khởi tạo dự án của bạn?