SAIGONMALL

Thiết kế logo Saigon Mall

p style"textalign: justify;" Trong dự aacute;n nagrave;y Sao Kim thực hiện thiết kế logo trung tacirc;m thương mại mua sắmnbsp;Saigon Mall./p p style"textalign: justify;" strongYacute; nghĩa logo:/strong/p p style"textalign: justify;" Higrave;nh daacute;ng logo được thiết kế caacute;ch điệu từ higrave;nh daacute;ng của chiếc tuacute;i mua sắm, kết hợp từ hai chiếc quai tuacute;i, tạo thagrave;nh chữ M trong chữ MALL của SAIGONMALL/p div style"textalign: justify;" Dograve;ng chữ SAIGONMALL ở dưới lagrave;m chacirc;n đỡ vagrave; cho chuacute;ng ta higrave;nh dung tới một phần của thacirc;n tuacute;i. Logo coacute; tiacute;nh đại diện ngagrave;nh nghề cao vagrave; nhận biết dễ dagrave;ng./div p style"textalign: justify;" Hệ thống nhận diện thương hiệu được xacirc;y dựng dựa trecirc;n caacute;c giaacute; trị thương hiệu của SAIGONMALL, thể hiện bản sắc vagrave; tinh thần riecirc;ng của caacute;c dịch vụ vagrave; sản phẩm magrave; SAIGONMALL cung cấp, tạo necirc;n sự khaacute;c biệt so với caacute;c cocirc;ng ty khaacute;c trecirc;n thị trường nhưng vẫn gần gũi vagrave; thacirc;n thiện với mọi đối tượng khaacute;ch hagrave;ng. đồng thời bao hagrave;m tiacute;nh hiệu quả trong hoạt động kinh doanh nhằm cung cấp những sản phẩm tốt nhất cho khaacute;ch hagrave;ng với mục tiecirc;u luocirc;n hướng về phiacute;a trước./p

SAIGONMALL - Thiết kế logo Saigon Mall

SAIGONMALL - Thiết kế logo Saigon Mall

SAIGONMALL - Thiết kế logo Saigon Mall

SAIGONMALL - Thiết kế logo Saigon Mall

SAIGONMALL - Thiết kế logo Saigon Mall

SAIGONMALL - Thiết kế logo Saigon Mall

SAIGONMALL - Thiết kế logo Saigon Mall

SAIGONMALL - Thiết kế logo Saigon Mall

SAIGONMALL - Thiết kế logo Saigon Mall

SAIGONMALL - Thiết kế logo Saigon Mall

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí