ROBOTEC 1581

Thiết kế website cho công ty công nghệ ROBOTEC

p style"textalign: justify;" COcirc;NG TY CP COcirc;NG NGHEcirc;̣ TỰ ĐOcirc;̣NG ROBOTEC lagrave; một cocirc;ng ty chuyecirc;n sản xuất vagrave; cung cấp caacute;c loại maacute;y moacute;c thiết bị trong lĩnh vực gia cocirc;ng cơ khiacute;.nbsp; Với caacute;c sản phẩm chacirc;́t lượng cao cung cấp cho nhiều khaacute;ch hagrave;ng trong nước thuộc caacute;c ngagrave;nh như : Đoacute;ng tagrave;u, Lắp maacute;y, Dầu khiacute;, Kết cấu theacute;p, Đường sắt, chế tạo bồn bể vagrave; nồi hơi, đường ống thuỷ điện, sản xuất xe maacute;y vagrave; ocirc;tocirc;, hellip;Hecirc;̣ thocirc;́ng khaacute;ch hagrave;ng gocirc;̀m caacute;c Liecirc;n doanh tại Việt nam như : Yamaha, Honda, Zamil Steel, Aker Shipyard../p p style"textalign: justify;" ROBOTEC muocirc;́n xacirc;y dựng mocirc;̣t trang web thacirc;n thiecirc;̣n, hiecirc;̣n đại vagrave; đaacute;p ứng đacirc;̀y đủ caacute;c chức năng dagrave;nh cho hoạt đocirc;̣ng của cocirc;ng ty. Thiecirc;́t kecirc;́ website của Sao Kim đatilde; lagrave;m hagrave;i lograve;ng yecirc;u cacirc;̀u của Robotec./p p Tham khảo sản phacirc;̉m tại: a href"http://www.robotec.vn"http://www.robotec.vn/a/p p nbsp;/p

ROBOTEC - Thiết kế website cho công ty công nghệ ROBOTEC

Chia sẻ dự án này

Khách hàng nói về chúng tôi

Hơn 5000+ khách hàng sử dụng dịch vụ của Sao Kim
Sẵn sàng khởi tạo dự án của bạn?