Thiết kế website PVI Re

Thiết kế website tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVI Re)

p style"textalign: justify;" Trong dự aacute;n nagrave;y Sao Kim thực hiện thiết kế website chonbsp;tổng cocirc;ng ty Cổ phần Taacute;i bảo hiểm PVI PVI Re/p p style"textalign: justify;" Demo :nbsp;a href"http://www.pvire.com.vn/"www.pvire.com.vn/a/p p style"textalign: justify;" strongVề khaacute;ch hagrave;ng :/strong/p p style"textalign: justify;" Tổng cocirc;ng ty Cổ phần Taacute;i bảo hiểm PVI PVI Re lagrave; một cocirc;ng ty con của PVI Holdings, trực thuộc Tập đoagrave;n Dầu khiacute; Quốc gia Việt Nam. Sau khi PVI cơ cấu lại kinh doanh, PVI Re đatilde; được thagrave;nh lập như lagrave; một Cocirc;ng ty Taacute;i bảo hiểm độc lập theo Giấy pheacute;p Thagrave;nh lập vagrave; hoạt động số 86GP/KDBH ngagrave;y 01 thaacute;ng 10 năm 2013 của Bộ Tagrave;i chiacute;nh ban hagrave;nh./p

Thiết kế website PVI Re - Thiết kế website tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVI Re)

Thiết kế website PVI Re - Thiết kế website tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVI Re)

Thiết kế website PVI Re - Thiết kế website tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVI Re)

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí