Thiết kế website PVI Re 1483

Thiết kế website tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVI Re)

p style"textalign: justify;" Trong dự aacute;n nagrave;y Sao Kim thực hiện thiết kế website chonbsp;tổng cocirc;ng ty Cổ phần Taacute;i bảo hiểm PVI PVI Re/p p style"textalign: justify;" Demo :nbsp;a href"http://www.pvire.com.vn/"www.pvire.com.vn/a/p p style"textalign: justify;" strongVề khaacute;ch hagrave;ng :/strong/p p style"textalign: justify;" Tổng cocirc;ng ty Cổ phần Taacute;i bảo hiểm PVI PVI Re lagrave; một cocirc;ng ty con của PVI Holdings, trực thuộc Tập đoagrave;n Dầu khiacute; Quốc gia Việt Nam. Sau khi PVI cơ cấu lại kinh doanh, PVI Re đatilde; được thagrave;nh lập như lagrave; một Cocirc;ng ty Taacute;i bảo hiểm độc lập theo Giấy pheacute;p Thagrave;nh lập vagrave; hoạt động số 86GP/KDBH ngagrave;y 01 thaacute;ng 10 năm 2013 của Bộ Tagrave;i chiacute;nh ban hagrave;nh./p

Thiết kế website PVI Re - Thiết kế website tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVI Re)

Thiết kế website PVI Re - Thiết kế website tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVI Re)

Thiết kế website PVI Re - Thiết kế website tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVI Re)

Chia sẻ dự án này

Khách hàng nói về chúng tôi

Hơn 5000+ khách hàng sử dụng dịch vụ của Sao Kim
Sẵn sàng khởi tạo dự án của bạn?