VINAPCO 3718

Thiết kế brochure giới thiệu công ty xăng dầu hàng không VINAPCO

p Cocirc;ng ty Xăng dầu hagrave;ng khocirc;ng Vinapco được thagrave;nh lập theo quyết định số 768/QĐTCCBLĐ ngagrave;y 22 thaacute;ng 4 năm 1993 của Bộ trưởng Bộ Giao thocirc;ng vận tải vagrave; chiacute;nh thức đi vagrave;o hoạt động thaacute;ng 7 năm 1993 với chức năng xuất nhập khẩu trực tiếp caacute;c sản phẩm hoacute;a dầu trong nghagrave;nh hagrave;ng khocirc;ng./p p Sao Kim được mời tư vấn thiết kế vagrave; sản xuất caacute;c ấn phẩm dugrave;ng cho hoạt động truyền thocirc;ng của Vinapco brochure, profile, flyer .../p

VINAPCO - Thiết kế brochure giới thiệu công ty xăng dầu hàng không VINAPCO

VINAPCO - Thiết kế brochure giới thiệu công ty xăng dầu hàng không VINAPCO

VINAPCO - Thiết kế brochure giới thiệu công ty xăng dầu hàng không VINAPCO

Chia sẻ dự án này

Khách hàng nói về chúng tôi

Hơn 5000+ khách hàng sử dụng dịch vụ của Sao Kim
Sẵn sàng khởi tạo dự án của bạn?