Ban xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

Ban xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực hoạt động: Cơ quan nhà nước-chính phủ

Khu vực: Vĩnh Phúc

Giới thiệu:

Dự án hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ IPA VĨNH PHÚC


Các khách hàng cùng ngành nghề

Cơ quan nhà nước-chính phủ

Xem thêm (17)

Các khách hàng cùng khu vực

Vĩnh Phúc