VINAPCO

Thiết kế brochure giới thiệu công ty xăng dầu hàng không VINAPCO

p Cocirc;ng ty Xăng dầu hagrave;ng khocirc;ng Vinapco được thagrave;nh lập theo quyết định số 768/QĐTCCBLĐ ngagrave;y 22 thaacute;ng 4 năm 1993 của Bộ trưởng Bộ Giao thocirc;ng vận tải vagrave; chiacute;nh thức đi vagrave;o hoạt động thaacute;ng 7 năm 1993 với chức năng xuất nhập khẩu trực tiếp caacute;c sản phẩm hoacute;a dầu trong nghagrave;nh hagrave;ng khocirc;ng./p p Sao Kim được mời tư vấn thiết kế vagrave; sản xuất caacute;c ấn phẩm dugrave;ng cho hoạt động truyền thocirc;ng của Vinapco brochure, profile, flyer .../p

VINAPCO - Thiết kế brochure giới thiệu công ty xăng dầu hàng không VINAPCO

VINAPCO - Thiết kế brochure giới thiệu công ty xăng dầu hàng không VINAPCO

VINAPCO - Thiết kế brochure giới thiệu công ty xăng dầu hàng không VINAPCO

Chia sẻ dự án này
Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ
Hơn 5.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh.
Nhận tư vấn miễn phí