Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Long An

Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Long An

Lĩnh vực hoạt động: Cơ quan nhà nước-chính phủ

Khu vực: Long An

Giới thiệu:

Sở Khoa học và Công nghệ Long An là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Long An, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý về khoa học, công nghệ bao gồm: Hoạt động khoa học, công nghệ, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, an toàn bức xạ và hạt nhân…

Dự án hợp tác cùng Sao Kim:

(1)/ Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Long An


Các khách hàng cùng ngành nghề

Cơ quan nhà nước-chính phủ

Xem thêm (17)

Các khách hàng cùng khu vực

Long An