Checklist Kiểm toán thương hiệu (Brand Audit)

Checklist Kiểm toán thương hiệu

Dưới sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, những phương thức Marketing truyền thống dần được thay thế bằng phương thức Digital Marketing. Tuy nhiên, cùng với sự thay đổi đó, các doanh nghiệp cần có bước chuyển mình, chú trọng đến thương hiệu nhiều hơn. Trong bài viết này, Sao Kim đề […]

Đánh giá Bức tranh toàn cảnh Marketing doanh nghiệp

Bức tranh toàn cảnh Marketing doanh nghiệp

Một năm hoạt động hiệu quả hay không phụ thuộc rất nhiều vào hoạt động marketing, vậy doanh nghiệp của bạn đang đánh giá hiệu quả Marketing như thế nào và định hướng cải thiện như thế nào trong năm tiếp theo? Trong bài viết này Sao Kim giúp bạn hình dung rõ nét hơn […]