[Update 2023] Mẫu Ngân sách Marketing

Mẫu kế hoạch ngân sách marketing

Hướng dẫn xây dựng ngân sách Marketing phù hợp cho từng doanh nghiệp. Kèm theo mẫu ngân sách Marketing sẵn sàng tải xuống. Tìm hiểu ngay