Hành trình Khách hàng: Phân Loại, Quy trình & Ví dụ

Bản đồ hành trình khách hàng (Customer Journey Map)

Hướng dẫn chi tiết về Hành trình khách hàng (Customer Journey) và cách lập bản đồ hành trình khách hàng. Hơn thế nữa, Sao Kim đã tạo Mẫu bản đồ hành trình khách hàng giúp bạn dễ dàng thực hiện.